Download algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 18 - Eigendommen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. Dag: kalenderdag;

 5. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam: geWOON! Interieurontwerp & Styling

Website: www.gewooninterieurshop.nl

E-mailadres: info@gewooninterieur.nl

KvK-nummer: 54160022

Btw-identificatienummer: NL001943348B11


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en diensten van geWOON! Interieurshop en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als geWOON! Interieurshop gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de geWOON! Interieurshop niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt geWOON! Interieurshop onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door geWOON! Interieurshop is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft geWOON! Interieurshop passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal geWOON! Interieurshop daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. geWOON! Interieurshop kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien geWOON! Interieurshop op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. geWOON! Interieushop zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het mailadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; 

 • voor zover van toepassing de kosten van aflevering; 

 • en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;


Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. geWOON! Interieurshop mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of
  a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. De rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van de klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal klant zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerking en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan een klant in een fysieke winkel zou kunnen.

 2. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

 3. Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door te mailen naar: info@gewooninterieur.nl


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een mail te sturen naar: info@gewooninterieur.nl.
  geWOON! Interieurshop
  zal de consument een retourformulier per email toesturen. 

 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als geWOON! Interieurshop heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door geWOON! Interieurshop verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product..

 6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als geWOON! Interieurshop de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. geWOON! Interieurshop vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij geWOON! Interieurshop aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. geWOON! Interieurshop gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft geWOON! Interieurshop de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

geWOON! Interieurshop kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 3. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 4. De consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 7. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 8. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 9. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 10. De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 11. De consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest; en

 12. geWOON! Interieurshop kan (op maat gemaakte) producten die speciaal voor de consument worden gemaakt uitsluiten van het herroepingsrecht. 


Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 2. In afwijking van het vorige lid kan geWOON! Interieurshop producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar geWOON! Interieurshop geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien geWOON! Interieurshop dit bedongen heeft en:

 • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. geWOON! Interieurshop staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 2. Een door geWOON! Interieurshop, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien geWOON! Interieurshop is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 3. Indien geWOON! Interieurshop de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met in achtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid, gelijk aan de door klant betaalde prijs over het product.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. geWOON! Interieurshop zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal geWOON! Interieurshop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal geWOON! Interieurshop het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij geWOON! Interieurshop tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan geWOON! Interieurshop bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 14 - Betaling

 1. Betaling geschied bij bestelling middels iDeal PayPal of MasterCard betaling.

 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan geWOON! Interieurshop te melden.


Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. geWOON! Interieurshop beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Indien de consument een klacht heeft over een producten (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van geWOON! Interieurshop dan kan hij bij geWOON! Interieurshop per e-mail een klacht indienen. Zie de contactgegevens bovenaan de algemene voorwaarden.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten door de consument binnen 5 werkdagen na ontvangst van het product volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij geWOON! Interieurshop

 3. Bij geWOON! Interieurshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door geWOON! Interieurshop binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. De consument dient geWOON! Interieurshop in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.


Artikel 16 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen geWOON! Interieurshop en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 18 - Eigendommen

Het beeldmateriaal dat op de webshop, overige (social media) kanalen en voor andere doeleinden wordt gebruikt is eigendom van geWOON! Interieurshop. Zonder enige overeenkomst tussen geWOON! Interieurshop en derde is het niet toegestaan het beeldmateriaal voor doeleinden, uitdragend naar de buitenwereld te gebruiken.